بشنیده ام که شبها یاران دعا نمایی

بشنیده ام که شبها یاران دعا نمایی

تقصیرهای ما را پنهان تو می نمایی

یک شب بیا ز لطفت ما را تو مصطفی کن

ما را ببر به بزم وازما سوا جدا کن

رخصت بده که ما هم بهرت دعا نماییم

با آمّین پاکت، صد قفل برگشائیم

در این شب طویل و در اول زمستان

ما را برآن حریم قدسّیِ عشق بنشان

امشب زعمق جانها، امر فرج بخواهیم

دراین بلندی شب، نام تو را بخوانیم

یارب به حق مهدی، حاجات ما رواکن

یلدای ما به امر تعجیل ، پرنوا کن

29 آذر 1390 – ایام شب یلدا

/ 0 نظر / 13 بازدید